تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی

ارسال موضوع "استفاده از تکنیک پخش صدا جهت جلب پرندگان- نکوهش یا تایید" برای دوستان