تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی

اطلاعیه کارگروه پرندگان کمیاب و نادر ایران

administrator

اطلاعیه
 

     با توجه به لزوم جمع آوری اطلاعات پرندگان كمیاب كشورمان، گروه طرلان اقدام به طراحی پروژه ای با عنوان  "   گردآوری اطلاعات پرندگان كمیاب و نادر ایران  "  نموده است. همچنین به این منظور كارگروهی در مجموعه طرلان تشكیل شده است. بدینوسیله از جنابعالی دعوت می شود با ارسال اطلاعات و مشاهدات خویش در خصوص گونه های لیست پیوست، در این پروژه مشاركت نمایید. بدیهی است اطلاعات ارسالی با احترام به حقوق فرد ارسال كننده و با ذكر نام و مشخصات نامبرده به ثبت خواهد رسید. در صورت تمایل مشاهدات خویش را به صندوق الكترونیك   
 
Rare.birds@birdwatching.ir

 
ارسال نمایید و یا با دفتر گروه طرلان تماس حاصل فرمایید.